z11430838V-Badz-czujny-wobec-wroga-narodu-glosi-haslo-na-pl