Zakup policyjnych karabinów wyborowych unieważniony

15 lipca Komenda Główna Policji poinformowała o unieważnieniu postępowania przetargowego w sprawie zakupu partii karabinów wyborowych kalibru 7,62 mm. Powodem tego kroku jest wystąpienie wady, która jest niemożliwa do usunięcia i jednocześnie uniemożliwia zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z uzasadnieniem faktycznym:

Zamawiający w toku postępowania wezwał wykonawcę do dostarczenia wzoru i przeprowadził procedurę testową. Przebieg testu wykazał, iż postanowienia SWZ są nieprecyzyjne, co uniemożliwiło prawidłowe przeprowadzenie procedury. Z przebiegu testów zostały sporządzone dwa protokoły, które były rozbieżne w ocenie spełniania przez testowany produkt wymogów SWZ. Wykonawca złożył odwołanie, w którym zakwestionował sposób przeprowadzenia i udokumentowania testów, a także zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 106 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez uzależnienie wyniku weryfikacji testów od osoby realizującej test, a nie od testowanego przedmiotu. W związku z wniesionym odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej na przebieg testów, Zamawiający dokonał ponownej analizy treści SWZ. Biorąc pod uwagę zarzuty Wykonawcy m.in. rażące naruszenie zarówno zasady przejrzystości postępowania jak i naruszeniem równowagi konkurencyjnej w postępowaniu, Zamawiający stwierdził, że przeprowadzenie testów, o których mowa w Rozdziale VIII ust 1 pkt c) SWZ, jest nie możliwe w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego wyniku oceny sprawności oferowanych wyrobów. Załącznik nr 6 do SWZ zawiera jedynie tabelę ze wskazaniem 2 badanych funkcjonalności, brak jest natomiast przejrzystego opisu procedury przeprowadzenia czynności, zmierzających do oceny zgodności produktu z postanowieniami SWZ. Biorąc powyższe pod uwagę oraz wiążący charakter realizowanych testów, brak odpowiedniej procedury przebiegu testów uniemożliwia równe traktowanie Wykonawców. Przedmiotowa procedura winna określać m.in. kto i ile osób może dokonać oceny technicznej i jakościowej oferowanego wyrobu, czy jest możliwość natychmiastowego powtórzenia ocenianych czynności podczas testów i ewentualnie ile razy oraz w jakich warunkach odbędą się testy. Powinna też opisywać konkretny sposób przeprowadzenia testów oraz wskazywać obiektywne i niedyskryminujące metody oceny spełniania wymogów przez oferowany produkt.

W powyższym postępowaniu przetargowym oferty złożyli dwaj wykonawcy: M.K. Szuster Juliusz Krzysztof Szuster (2,5 mln PLN brutto, w tym zamówienie podstawowe 1,7 mln PLN brutto) oraz UMO Sp. z o.o. (1,5 mln PLN brutto, w tym zamówienie podstawowe 1,1 mln PLN brutto). Zgodnie z upublicznioną dokumentacją, Komenda Główna Policji planowała zakup 19 kompletów karabinów wyborowych strzelających amunicją 7,62×51 mm NATO oraz (w opcji) 8 kolejnych. Postępowanie uruchomiono w kwietniu bieżącego roku. Broń miała być powtarzalną z zamkiem czterotaktowym. Lufa pływająca powinna mieć 26 cali długości i być wyposażona w hamulec wylotowy umożliwiający montaż tłumika dźwięku bez konieczności demontażu hamulca

Więcej artykułów
Japonia rozszerza możliwości WRE w powietrzu – Postępy w pozyskaniu Kawasaki RC-2